Növ: İdman Qurğusu
Əlaqəli şəxs: Həsənov Elçin Zülfüqar oğlu
Şəxsin vəzifəsi: Director
E-mail:
İndeks:
Şəhər: Bakı
Telefon:

Bakı Avropa Oyunları Parkı

Av­ro­pa Oyun­la­rı Par­kı 2015-ci il ma­yın 13-də is­ti­fa­də­yə ve­ri­lib. Bu id­man par­kı su po­lo­su, çi­mər­lik vo­ley­bo­lu, çi­mər­lik fut­bo­lu və bas­ket­bol ya­rış­la­rı üçün nə­zər­də tu­tu­lub. Park üç id­man qur­ğu­sun­dan və dörd funk­sional zo­na­dan iba­rət­dir. Qur­ğu­nun ümu­mi əra­zi­si 18 hek­tar­dır, ti­kin­tial­tı sa­hə isə 70 min kvad­rat­met­rə ya­xın­dır.

 

Av­ro­pa Oyun­la­rı Par­kın­da yer­lə­şən su po­lo­su ya­rış­la­rı komp­lek­sin­də­ki funk­sional otaq­lar ən yük­sək stan­dart­lar sə­viy­yə­sin­də­dir. Bu­ra­da ic­las və mə­lu­mat otaq­la­rı, ka­fe və VIP sa­hə­lər də möv­cud­dur. Komp­leks­də bey­nəl­xalq tə­ləb­lər sə­viy­yə­sin­də 1836 və 560 ta­ma­şa­çı ye­ri olan iki üz­gü­çü­lük ho­vu­zu in­şa edi­lib. Bu­ra­da tən­zim­lə­yi­ci su ho­vu­zu da ya­ra­dı­lıb.

Su po­lo­su ya­rış­la­rı komp­lek­si ilə çi­mər­lik vo­ley­bo­lu və çi­mər­lik fut­bo­lu ya­rış­la­rı komp­lek­si ara­sın­da iki­mər­tə­bə­li funk­sional ke­çid in­şa olu­nub.

 

Av­ro­pa Oyun­la­rı Par­kı­nın bas­ket­bol komp­lek­si də bey­nəl­xalq stan­dart­la­ra uy­ğun qu­ru­lub. Bu­ra­da bas­ket­bo­lun 3x3 nö­vü ilə məş­ğul ol­maq üçün əl­ve­riş­li şə­rait var. Fi­nal ya­rış­la­rı üçün nə­zər­də tu­tu­lan, eni 11, uzun­lu­ğu 15 metr olan mey­dan­ça­da 2008 nə­fər­lik tri­bu­na qu­raş­dı­rı­lıb. Bun­dan baş­qa, komp­leks­də­ki üç mey­dan­ça da id­man­çı­la­rın ix­ti­ya­rı­na ve­ri­lib. On­la­rın hər bi­ri 376 ta­ma­şa­çı tu­tu­mu­na ma­lik­dir. Par­kın çi­mər­lik vo­ley­bo­lu və çi­mər­lik fut­bo­lu ya­rış­la­rı komp­lek­sin­də id­ma­nın bu növ­lə­ri ilə məş­ğul ol­maq üçün hər­tə­rəf­li şə­rait ya­ra­dı­lıb. Komp­leks­də fi­nal ya­rış­la­rı üçün 2931 ta­ma­şa­çı tu­tu­mu olan mey­dan­ça, hər bi­ri 302 ta­ma­şa­çı ye­ri­nə ma­lik üç adi və iki məşq mey­dan­ça­sı var.