Növ: İdman Qurğusu
Əlaqəli şəxs: Zaur Fazil oglu Yaqubov
Şəxsin vəzifəsi: Direktor
E-mail:
İndeks: AZ1003
Şəhər: Bakı
Telefon: (012) 4919191, (050) 9709191

Bakı “Su İdman Sarayı”

Pay­tax­tın Ba­yıl qə­sə­bə­sin­də, Ba­kı Bul­va­rı­nın ye­ni sa­lı­nan his­sə­sin­də yer­lə­şən Su İd­ma­nı Sa­ra­yı 2015-ci il ap­re­lin 20-də is­ti­fa­də­yə ve­ri­lib. 6 hek­tar­lıq əra­zi­də yer­lə­şən bu id­man mər­kə­zi­nin ümu­mi sa­hə­si 72 min kvad­rat­metr­dir və Bey­nəl­xalq Üz­gü­çü­lük Fe­de­ra­si­ya­sı­nın tə­ləb­lə­ri­nə tam ca­vab ve­rir. Sa­ray­da üç ho­vuz in­şa edi­lib. Uzun­lu­ğu 50, eni 25, də­rin­li­yi isə 2,5 metr olan əsas ho­vuz su id­ma­nı­nın müx­tə­lif növ­lə­ri üz­rə yer­li və bey­nəl­xalq ya­rış­lar üçün nə­zər­də tu­tu­lub. Əsas zal­da­kı hün­dür­lük­dən su­ya tul­lan­ma ho­vu­zu­nun uzun­lu­ğu 25 metr­dir. Bu­ra­da hün­dür­lü­yü 1, 3, 5, 7,5 və 10 metr olan beş pil­lə­li su­ya tul­lan­ma plat­for­ma­sı in­şa edi­lib. Su İd­ma­nı Sa­ra­yı­nın ikin­ci za­lın­da məşq­lər üçün in­şa edil­miş üz­gü­çü­lük ho­vu­zu­nun uzun­lu­ğu 51, eni 20 metr­dir. Su İd­ma­nı Sa­ra­yın­da ya­rış­la­rı ey­ni vaxt­da 6 min­dən çox ta­ma­şa­çı iz­lə­yə bi­lər. Bun­dan əla­və, sa­ray­da 150 yer­lik res­to­ran, VVIP, VIP, əlil ta­ma­şa­çı­lar və me­dia böl­mə­lə­ri in­şa olu­nub. Bi­na­da üz­gü­çü­lər üçün xü­su­si məşq plat­for­ma­la­rı və ava­dan­lı­ğı qu­raş­dı­rı­lan fit­nes - ak­ro­ba­ti­ka, ağır at­le­ti­ka zal­la­rı möv­cud­dur. Dam ör­tü­yü­nün bir his­sə­sin­də “SKY LIGHT” xü­su­si pa­no­ram şü­şə pa­nel­lə­rin­dən is­ti­fa­də edi­lib. Bu şü­şə pa­nel­lə­ri, ey­ni za­man­da, gü­nəş ener­ji­si­ni elekt­rik ener­ji­si­nə çe­vir­mək funk­si­ya­sı­na ma­lik­dir.