Direktor: Seyidov Mir-Əli Mir-Cəlal oğlu
Ünvan: Bakı şəhəri, Ağa Neymətulla küşəsi, 59 AZ-1052
Telefon: 012-465-42-72, 012-465-95-85
E-mail: baku_office@ju-jitsu.az
İnternet sayt: http://www.ju-jitsu.az

Azərbaycan Ciu-Citsu Federasiyası

Federasiya öz fəaliyətində Olimpiya və idman hərəkatı prinsiplərinə riayyət edir öz işini Federasiyanın Nizamnaməsinə zidd olmayan Dövlət və ictimai bədən tərbiyəsi-idman təşkilatları onlara birləşmiş digər təşkilatlarla  sıx  qarşılıqlı əlaqələr əsasında qurur həmçinin,onların tərkibinə üzv kimi daxil ola bilər.

Federasiya – İdman Ciu-Citsu, Kombat  Ciu-Citsu, Braziliya Ciu-Citsu və Peşəkar Ciu-Citsu versiyalarını inkişaf etdirir.

  • Sağlam ictimai qüvvələrin möhkəmləndirilməsi vaistəsilə ölkədə bədən tərbiyəsi-idman Hərakatının yenidən qurulmasında fəal iştirak etmək.
  • Effektiv  fiziki  hazırlıq  kimi Ciu-Citsu təliminə uyğun əhalinin intelektual və idealoji hazılığını əyata keçirmək və bunun inkişafı əsasında təkmübarizliyin,növü  kimi bədən tərbiyəsi-idman sistemində tərbiyəvi iş aparmaq.
  • Ciu-Citsu inkişaf etdirən,yayan  yaradılmış  sərbəst klub və mərkəzlərin infrastrukturları ilə birgə onu populyarlaşdırmaq və daha da inkişaf etdirmək məqsədilə könüllü əsasda birləşdirmək.
  • Qarabağ müharibəsində əlil olmüş idmançıların reabilitasiyası,işlə təmin olunması. İdmançılara,əlillərə və Qarabağda həlak olmuş idmançiların ailələrinə xeyriyyəçilik.
  • Kvalifikasiyalı məşqçi,instruktor,həkim və idman kadırlarının hazırlığı sisteminin yaradılması və mükəlləşdirilməsi,yarış prosesinin təşkili,yüksək kvalifikasiyalı idman-çıların hazırlanması və onların beynəlxalq meydanda müvəffəqiyyətli çıxışlarını təmin etmək.
  • Milli federasiyalarla və uyğun beynəlxalq təşkilatlarda  beynəlxalq  idmanin inkiafı və möhkəmlənməsi əlaqələrinin,
  • Öz səlahiyyəti  çərçivəsində  Ciu-Citsunun inkişafı sferində etik problemlərinin həlli.
  • Federasiyanın üzvlərinin hüquq və maraqlarının hüquqi və sosial müdafiəsi.